Strona Domowa > Książki & Czasopisma > Książki żeglarskie

drukuj

PODSTAWY NAWIGACJI MORSKIEJ

Ciekawa stara ale aktualna publikacja poświęcona nawigacji.


Józef Giertowski
Tadeusz Meissner
Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1969, BIBLIOTEKA NAWIGATORA

Stron 676, 433 ilustracje w tekście, mapa i tabele na rozkładanych tablicach, barwne tablice na końcu książki ze znakami nawigacyjnymi różnych państw

Spis treści:
GŁÓWNE SYMBOLE, ZNAKI I SKRÓTY ANGIELSKIE UŻYWANE W TEKŚCIE

PRZEDMOWA
WIADOMOŚCI WSTĘPNE

ROZDZIAŁ I. KULA ZIEMSKA, WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE. JEDNOSTKI MIARY. ZBOCZENIE NAWIGACYJNE
1. Kształt Ziemi, oś i bieguny Ziemi
2. Wymiary osi Ziemi. Spłaszczenie Ziemi
3. Średni promień Ziemi
4. Koła małe i koła wielkie na kuli ziemskiej
5. Południki i równoleżniki
6. Współrzędne punktu na płaszczyźnie
7. Osie współrzędnych na kuli. Kierunki główne N, E, S, W
8. Współrzędne geograficzne. Szerokość geograficzna. Długość geograficzna
9. Różnica szerokości. Różnica długości
10. Jednostki miary używane w nawigacji
11. Zboczenie nawigacyjne
12. Zależność między zboczeniem nawigacyjnym i różnicą długości
13. Graficzna zamiana a na AA. i odwrotnie

ROZDZIAŁ II. HORYZONT WIDNOKRĄG, OBNIŻENIE WIDNOKRĘGU, ODLEGŁOŚĆ WIDNOKRĘGU. REFRAKCJA ZIEMSKA. ŚREDNIA ODLEGŁOŚĆ WIDNOKRĘGU
1. Linia pionu, horyzont obserwatora, horyzont astronomiczny
2. Widnokrąg
3. Obniżenie widnokręgu. Odległość widnokręgu
4. Obliczenie odległości widnokręgu
5. Refrakcja ziemska. Średnia odległość widnokręgu
6. Średnie obniżenie widnokręgu
7. Obliczanie średniej odległości widnokręgu
8. Wypadki nienormalnej refrakcji i związane z tym zjawiska optyczne

ROZDZIAŁ III. KIERUNEK NA MORZU
1. Kierunek na morzu
2. Zasada określania kierunku
3. System liczenia od 0° do 360°
4. System ćwiartkowy
5. Przejście ze sposobu ćwiartkowego na 360° i odwrotnie
6. Rumby i system połówkowy
7. Kierunek przeciwny. Zmiana kierunku „w prawo" lub „w lewo"
8. Kurs okrętu
9. Kąt drogi
10. Namiar
11. Kąt kursowy
12. Sposoby liczenia kątów kursowych
13. Przejście z jednego systemu liczenia kątów kursowych na inne
14. Zamiana kąta kursowego na namiar i odwrotnie

ROZDZIAŁ IV. MAGNETYZM ZIEMI I OKRĘTU
1. Zachowanie się igły magnetycznej na powierzchni Ziemi
2. Pole magnetyczne Ziemi
3. Linia Nm—Sm (linia N—S magnetyczna)
4. Elementy magnetyczne Ziemi
5. Deklinacja magnetyczna
6. Mapa izogon
7. Inklinacja magnetyczna
8. Położenie biegunów magnetycznych
9. Mapa izoklin
10. Natężenie pola magnetycznego Ziemi. Składowe poziome i pionowe natężenia
11. Mapa izodynam
12. Jednostki natężenia składowej poziomej pola magnetycznego Ziemi
13. Zmiany elementów magnetycznych
14. Obszary o niepewnych elementach magnetycznych
15. Uaktualnienie deklinacji na mapach morskich
16. Pole magnetyczne okrętu
17. Linia N—S kompasowa
18. Dewiacja kompasu
19. Zwiększenie lub zmniejszenie siły ustawiającej różę kompasową
20. Zależność dewiacji od kursu
21. Magnetyzm pionowy okrętu. Demagnetyzacja

ROZDZIAŁ V. ZAMIANA KIERUNKÓW
1. Linia N—S żyrokompasowa
2. Rodzaje kierunków
3. Rodzaje kursów
4. Zamiana kursu żyrokompasowego na rzeczywisty i odwrotnie
5. Zamiana kursów kompasowego i magnetycznego na rzeczywisty i odwrotnie
6. Przykłady zamiany kursów
7. Tabela dewiacji
8. Wybór 6 z tabeli dewiacji dla KK
9. Wybór 5 dla KK
10. Wykres dewiacji
11. Korzystanie z wykresu dewiacji
12. Rodzaje namiarów
13. Szereg namiarów na tym samym kursie
14. Namiary na różnych kursach
15. Zamiana kątów kursowych na namiary i odwrotnie

ROZDZIAŁ VI. OKREŚLANIE I KONTROLA DEWIACJI
1. Kompensacja, określanie i kontrola dewiacji
2. Zasada określania dewiacji
3. Określanie dewiacji według nabieżników
4. Określanie dewiacji przez porównanie z żyrokompasem
5. Określanie dewiacji według namiarów na ciało niebieskie
6. Wykreślanie krzywej dewiacji
7. Sporządzanie tabeli dewiacji

ROZDZIAŁ VII. PRĘDKOŚĆ I DROGA OKRĘTU. DROGA PRZY STAŁYM KIERUNKU DROGI. NAJKRÓTSZA DROGA NA KULI
1. Prędkość okrętu. Tercja południkowa
2. Prędkość średnia
3. Wektor prędkości
4. Prędkość po wodzie (vw). Prędkość nad dnem (vd)
5. Odległość po wodzie i nad dnem
6. Loksodroma i ortodroma
7. Pomiar przebytej odległości. Log
8. Log burtowy
9. Śruba okrętowa jako log
10. Prędkość teoretyczna
11. Prędkość rzeczywista
12. Uślizg śruby
13. Pomiar prędkości na mili pomiarowej
14. Obliczanie wartości czynnika ubocznego
15. Mila pomiarowa
16. Wpływ odległości przy błędzie w namiarze na określoną prędkość
17. Sporządzanie tabeli prędkości. Wykres prędkości
18. Logi
19. Współczynnik korekcyjny logu
20. Określanie prędkości nad dnem

ROZDZIAŁ VIII. POMIAR GŁĘBOKOŚCI. SONDA
1. Mierzenie głębokości. Jednostki głębokości
2. Sposoby mierzenia głębokości. Sonda
3. Sonda ręczna
4. Sonda ciśnieniowa
5. Echosondy
6. Rodzaj dna

ROZDZIAŁ IX. MAPY MORSKIE
1. Nierozwijalność powierzchni kuli ziemskiej na płaszczyźnie
2. Globus. Wierność kątów, powierzchni i odległości
3. Skala globusa
4. Skala duża. Skala mała
5. Mapa morska. Warunki stawiane mapie morskiej
6. Siatka mapy
7. Mapa Merkatora. Mapa gnomoniczna
8. Matematyczne ujęcie zależności dla mapy Merkatora
9. Powiększona minuta szerokości
10. Powiększona szerokość
11. Różnica powiększonej szerokości
12. Obliczenie wartości powiększonej szerokości
13. Długość liniowa minuty długości dla danej skali mapy
14. Szerokość konstrukcyjna mapy
15. Zniekształcenie powierzchni na mapie Merkatora oraz sposób mierzenia odległości
16. Obliczenie siatki mapy
17. Sposób konstrukcyjny wykreślania siatki dla obranej długości liniowej AT
18. Wykreślanie siatki dla danej wartości mili morskiej
19. Inny sposób wykreślania siatki mapy Merkatora dla małego obszaru
20. Rodzaje map morskich
21. Mapy nawigacyjne
22. Mapy informacyjne
23. Arkusze zliczeniowe
24. Ogólnie o treści mapy nawigacyjnej
25. Informacje znajdujące się na mapie nawigacyjnej
26. Znaki konwencjonalne oznaczające niebezpieczeństwa nawigacyjne i obiekty do określania pozycji
27. Zasadnicze kreślenia i odczyty na mapie
28. Odczytywanie współrzędnych punktu na mapie
29. Nanoszenie na mapę współrzędnych punktu
30. Odczytywanie odległości na mapie nawigacyjnej
31. Mierzenie odległości na mapach generalnych
32. Plany, skale szerokości, odległości i długości
33. Odczytywanie współrzędnych punktów, jeżeli są podane skale szerokości i długości
34. Odczytywanie odległości
35. Odczytywanie długości, jeżeli podana jest tylko skala szerokości
36. Odczytywanie szerokości, jeżeli podana jest tylko skala długości
37. Wykreślanie kierunku
38. Odczytywanie kierunku

ROZDZIAŁ X. POZYCJA ZLICZONA BEZ UWZGLĘDNIANIA WIATRU I PRĄDU
1. Rodzaje pozycji
2. Pozycja zliczona
3. Wykresowe zliczenie drogi. Pozycja zliczona z kursu i logu

ROZDZIAŁ XI. POZYCJA ZLICZONA PRZY WIETRZE BEZ PRĄDU
1. Działanie wiatru na okręt
2. Wpływ wiatru na prędkość okrętu
3. Zmiana kąta drogi
4. Dryf
5. Kąt drogi po wodzie KDW
6. Poprawka na wiatr pw
7. Pośrednie oddziaływanie wiatru
8. Pozycja zliczona przy biernym uwzględnianiu dryfu
9. Pozycja zliczona przy przeciwdziałaniu dryfowi

ROZDZIAŁ XII. POZYCJA ZLICZONA PRZY PRĄDZIE BEZ WIATRU
1. Prąd
2. Elementy prądu
3. Wektor prądu
4. Kierunek wypadkowej drogi okrętu. Składanie prędkości. Kąt drogi nad dnem
5. Trójkąt prędkości
6. Rozkładanie prędkości
7. Szczególny wypadek rozwiązania trójkąta prędkości
8. Droga okrętu nad dnem
9. Zestawienie określeń
10. Wypadek prosty w żegludze na prądzie
11. Wypadek złożony w żegludze na prądzie
12. Żegluga na prądzie przy biernym uwzględnianiu prądu. Znos prądu
13. Bierne uwzględnianie prądu — rozwiązanie rachunkowe. Obliczenie zns za pomocą tablicy 37 i prędkości nad dnem za pomocą tablicy 37b (TN-62)
14. Żegluga na prądzie przy przeciwdziałaniu prądowi. Poprawka na prąd
15. Przeciwdziałanie prądowi — rozwiązanie rachunkowe. Obliczenie pp za pomocą tablicy 37a oraz prędkości nad dnem za pomocą tablicy 37b (TN-62)
16. Uzasadnienie układu tablic 37, 37a i 37b (TN-62)
17. Określanie elementów prądu

ROZDZIAŁ XIII. POZYCJA ZLICZONA PRZY WIETRZE I PRĄDZIE
1. Zestawienie zasad zliczania wy kresowego
2. Zestawienie zależności kątowych między kursami a kątami drogi i odwrotnie
3. Niedokładność pozycji zliczonej

ROZDZIAŁ XIV. POZYCJA OBSERWOWANA
1. Linia pozycyjna
2. Rodzaje linii pozycyjnych
3. Linia pozycyjna z namiaru
4. Kierunek nabieżnika jako linia pozycyjna
5. Kierunek i prędkość zmiany namiaru
6. Wybór obiektów do namierzania
7. Przesunięcie linii pozycyjnej
8. Linia pozycyjna z odległości
9. Sposoby mierzenia odległości
10. Odległość z dalmierza
11. Odległość z radaru
12. Odległość z kąta pionowego
13. Odległość do latarni w chwili ukazywania się lub znikania światła za widnokręgiem
14. Kąt poziomy
15. Linia pozycyjna z kąta poziomego
16. Trzy zasadnicze wielkości kąta poziomego
17. Mierzenie kąta poziomego
18. Pomiar za pomocą namiernika
19. Linia pozycyjna z jednej głębokości
20. Pozycja prawdopodobna
21. Zastosowanie linii pozycyjnych dla określenia granic niebezpieczeństw nawigacyjnych
22. Niebezpieczna linia głębokości
23. Niebezpieczny namiar
24. Bezpieczna odległość
25. Bezpieczny kąt poziomy
26. Ogólnie o określaniu pozycji
27. Określanie pozycji przy jednym obiekcie widocznym
28. Namiar i odległość
29. Namiar i głębokość
30. Pozycja z nierównoczesnych linii pozycyjnych. Przesunięcie linii pozycyjnej
31. Obliczenie odległości w momencie drugiego namiaru, odległości na trawersie i odległości do trawersu przy dwóch nierównoczesnych namiarach według kąta kursowego
32. Odległość na trawie (d±). Odległość najmniejsza (do)
33. Uzasadnienie sposobów określania odległości d, d± i dy według dwóch nie jednoczesnych kątów kursowych
34. Mierzenie kątów kursowych
35. Przybliżony sposób określania odległości, jaka będzie na trawersie
36. Uzasadnienie reguły na określenie odległości, w jakiej będziemy mijać znak
37. Określanie pozycji przy dwóch obiektach widocznych. Dwa namiary. Kolejność namierzania
38. Identyfikacja namierzanych obiektów
39. Namiar i kąt poziomy
40. Kąt poziomy i odległość
41. Dwie odległości
42. Określanie pozycji przy trzech obiektach
43. Warunki otrzymania dokładnej pozycji z trzech namiarów
44. Trójkąt błędów
45. Dwa kąty poziome
46. Protraktor
47. Sposób konstrukcyjny
48. Uzasadnienie konstrukcji
49. Dwa kąty poziome jako różnica kątowa między trzema namiarami
50. Sprawdzanie cp za pomocą pozycji określonej z dwóch kątów poziomych
51. Wypadek kiedy dwa kąty poziome nie określają pozycji
52. Wybór przedmiotów
53. Konieczność określania pozycji
54. Określanie kąta drogi po wodzie (KDW) i wartości dryfu
55. Znos prądu. Wektor znosu prądu
56. Całkowity znos
57. Określenie KDd przy trzech namiarach na jeden obiekt
58. Uzasadnienie konstrukcji
59. Określenie kąta drogi nad dnem przy trzech namiarach branych w równych odstępach czasu
60. Uzasadnienie konstrukcji
61. Określenie prądu i pozycji przy poprzednio określonej pozycji i dwóch nie jednoczesnych namiarach
62. Uzasadnienie konstrukcji
63. Trzy namiary niejednoczesne na przedmiot oraz czwarty namiar na inny przedmiot
64. Określenie pozycji okrętu przy trzech niejednoczesnych namiarach i znanym kierunku prądu
65. Określenie wartości całkowitego znosu i uwzględnienie go w dalszej żegludze
66. Pozycja z szeregu kolejnych sondowań
67. Wykorzystanie w nawigacji pojedynczej astronomicznej linii pozycyjnej
68. Wykorzystanie pojedynczej a.l.p. w wypadku, gdy faktyczna pozycja okrętu przesunięta jest zarówno wzdłuż linii drogi, jak i w bok od niej
69. Wykorzystanie pojedynczej a.l.p. w wypadku, gdy faktyczna pozycja okrętu przesunięta jest tylko w bok od wykreślonej linii drogi
70. Wykorzystanie pojedynczej a.l.p. w wypadku, gdy faktyczna pozycja okrętu leży na linii drogi, lecz w przód lub wstecz względem pozycji zliczonej
71. Pozycja kombinowana z udziałem pojedynczej a.l.p.
72. Pozycja z jednoczesnej obserwacji kilku ciał niebieskich
73. Pozycja z nie jednoczesnych obserwacji jednego i tego samego ciała
74. Pozycja z nie jednoczesnych obserwacji kilku różnych ciał niebieskich
75. Nowoczesne metody otrzymywania astronomicznych linii pozycyjnych. Radiosekstant i sposoby wykorzystujące sztuczne satelity Ziemi
76. Fotoastrometryczna metoda określenia pozycji okrętu
77. Wykorzystanie sztucznych stacjonarnych satelitów Ziemi
78. Określenie pozycji okrętu przez pomiar odległości do stacjonarnego satelity Ziemi
79. Określenie pozycji okrętu za pomocą radiowego systemu odległościowego
80. Określenie linii pozycyjnej za pomocą sztucznych satelitów Ziemi, przy wykorzystaniu zjawiska Dopplera
81. Uzyskanie astronomicznej linii pozycyjnej za pomocą radiosekstantu
82. Perspektywy rozwojowe astronomicznych metod określenia pozycji okrętu

ROZDZIAŁ XV. ŻEGLUGA PO LOKSODROMIE. ZLICZANIE DROGI
1. Zasadnicze problemy żeglugi po loksodromie
2. Trójkąt loksodromiczny. Trójkąt drogowy i zależności między jego elementami
3. Zboczenie nawigacyjne — średnia szerokość
4. Trójkąt Merkatora i zależności między jego elementami
5. Porównanie między trójkątem drogowym a trójkątem Merkatora
6. Tablica trójkąta drogowego
7. Rozszerzenie zastosowania tablic
8. Rachunkowe rozwiązanie problemu I za pomocą cp5>
9. Rachunkowe rozwiązanie problemu II za pomocą <pśr
10. Rozwiązanie problemu I za pomocą powiększonej szerokości
11. Rozwiązanie problemu II za pomocą powiększonej szerokości
12. Ogólnie o rachunkowym zliczaniu drogi
13. Zasada zliczania drogi przy zmiennych kursach
14. Przykłady na zliczanie rachunkowe
15. Rachunkowe obliczenie prądu wypadkowego

ROZDZIAŁ XVI. ORTODROMA. RACHUNKOWE ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW ŻEGLUGI PO ORTODROMIE
1. Ogólnie o ortodromie
2. Elementy ortodromy
3. Przebieg ortodromy na mapie Merkatora
4. Zastosowanie ortodromy w żegludze
5. Obliczanie odległości po ortodromie
6. Wyprowadzenie wzoru na odległość ortodromiczną
7. Przykłady na obliczanie odległości ortodromicznej za pomocą wzoru se-miversusów, nakresu i tablic H.O.-214 (H.D.-286)
8. Przecięcie się ortodromy z równikiem. Wypadki szczególne
9. Obliczenie początkowego kąta drogi
10. Wyprowadzenie wzoru
11. Porównanie między trójkątem ortodromicznym a trójkątem biegunowym na kuli niebieskiej
12. Przykłady na obliczenie początkowego kąta drogi
13. Obliczenie końcowego kąta drogi
14. Obliczenie współrzędnych wierzchołka ortodromy
15. Przykłady na obliczanie współrzędnych wierzchołka ortodromy
16. Współrzędne punktu przecięcia się ortodromy z równikiem
17. Punkty zwrotne na ortodromie
18. Rachunkowe określenie współrzędnych punktów zwrotu
19. Obliczenie kąta drogi w punkcie zwrotu
20. Przykłady obliczania współrzędnych punktów zwrotu na ortodromie
21. Żegluga mieszana
22. Obliczenie współrzędnych punktów, w których ortodroma osiąga równoleżnik ograniczający
23. Obliczenie odległości ortodromicznej oraz odległości po równoleżniku ograniczającym
24. Obliczenie początkowego kąta drogi przy żegludze mieszanej
25. Zbieżność południków
26. Wyprowadzenie wzoru na zbieżność południków
27. Analiza wzoru
28. Uproszczona postać wzoru na zbieżność
29. Przykłady na obliczanie zbieżności południków
30. Namiar i przeciwnamiar ortodromiczny
31. Przykład na obliczanie namiaru i przeciwnamiaru ortodromicznego
32. Poprawka loksodromiczna
33. Wyprowadzenie wzoru na poprawkę loksodromiczna
34. Zależności między a, (3, k oraz między k i eiv+62
35. Zmiana kąta drogi na ortodromie o 1°
36. Sposób uproszczony
37. Zmiana obranej ortodromy z powodu zaobserwowanego całkowitego znosu

ROZDZIAŁ XVII. MAPA GNOMONICZNA
1. Ogólnie o rzucie gnomonicznym
2. Konstrukcja i właściwości mapy gnomonicznej
3. Rodzaje rzutów gnomonicznych
4. Podstawowe zależności dla rzutu gnomonicznego
5. Właściwość punktów równo oddalonych od punktu styczności
6. Wierność kątów w punkcie styczności
7. Kąt prosty utworzony na łuku koła wielkiego przechodzącego przez punkt styczności
8. Wartość kąta między dwoma południkami
9. Zniekształcenie odległości
10. Postać równoleżników
11. Rzut gnomoniczny biegunowy. Postać południków
12. Postać równoleżników w rzucie biegunowym
13. Graficzne sporządzenie siatki w rzucie biegunowym
14. Rzut gnomoniczny równikowy. Zasada określania siatki sposobem konstrukcyjnym
15. Przykład konstrukcji siatki dla rzutu równikowego
16. Rzut gnomoniczny zwykły
17. Zestawienie właściwości mapy gnomonicznej
18. Mierzenie odległości na mapie gnomonicznej za pomocą różnicy szerokości
19. Uzasadnienie sposobu mierzenia odległości za pomocą różnicy szerokości
20. Określenie początkowego kąta drogi według tabeli i diagramu zamieszczonego na mapie gnomonicznej H.O.-1280—1284
21. Wyprowadzenie wzoru, na podstawie którego jest zbudowana tabela
22. Określenie współrzędnych punktów zwrotnych
23. Siatka gnomoniczna Meade'a

ROZDZIAŁ XVIII. RADIOOKREŚLANIE POZYCJI
1. Radiookreślanie
2. Metody radiookreślania linii pozycyjnej lub pozycji
3. Metoda namiaru
4. Organizacja sieci stacji namierzających
5. Sposób postępowania w celu otrzymania namiaru lub pozycji
6. Linia pozycyjna z radionamiarów obcych
7. Wykreślanie linii pozycyjnej na mapie Merkatora
8. Wykreślanie linii pozycyjnej na mapie gnomonicznej
9. Radionamiar własny. Określanie kierunku
10. Radiolatarnie kołowe bezkierunkowe
11. Cechy radiolatarń dla danego obszaru wodnego
12. Charakterystyka radiolatarni
13. Radiolatarnie zespołowe
14. Stacje radiowe pracujące na żądanie jako radiolatarnie
15. Wybór stacji do namierzania
16. Błędy radionamiarów
17. Otoczenie stacji nadającej
18. Efekt brzegowy
19. Efekt nocny
20. Radiodewiacja
21. Linia równych namiarów
22. Równanie linii równych namiarów
23. Kąt między kierunkiem ortodromicznym na stację a styczną do linii równych namiarów
24. Wykreślanie linii pozycyjnej z namiarów własnych. Dwa zasadnicze wypadki
25. Linia pozycyjna na mapie Merkatora
26. Granice stosowania zasady ogólnej
27. Sposób uproszczony
28. Wykreślanie linii pozycyjnej na mapie gnomonicznej
29. Pozycja z radionamiarów własnych na mapie Merkatora
30. Wypadek, kiedy stacje namierzane nie znajdują się na jednej mapie
31. Obliczanie współrzędnych pozycji obserwowanej, bez korzystania z mapy
32. Dokładność namiaru
33. Dokładność pozycji
34. Radiolatarnie kierunkowe
35. Radiolatarnie kierunkowe obrotowe
36. Radiolatarnia kierunkowa CONSOL
37. Zasada określania kierunku
38. Wieloznaczność sektorów
39. Linia pozycyjna. Tabela namiarów. Mapa CONSOL
40. Postępowanie przy braniu namiaru
41. Poprawka loksodromiczna.
42. Zasięg radiolatarni i dokładność namiaru
43. Droga na radiolatarnię
44. Określanie radiodewiacji
45. Określanie radiodewiacji za pomocą okrętu latarniowego
46. Inne sposoby określania radiodewiacji
47. Namierzanie radiolatarni niewidocznej dla obserwatora
48. Czynności przygotowawcze przed określeniem radiodewiacji
49. Sporządzanie krzywej radiodewiacji i tabelka radiodewiacji
50. Sygnały zsynchronizowane
51. Sygnał powietrzny i sygnał radiowy
52. Sygnał radiowy i sygnał podwodny
53. Określanie pozycji za pomocą radaru
54. Błędy w określaniu pozycji za pomocą radaru
55. Linie pozycyjne dla stałej różnicy odległości
56. Pozycja obserwowana dla danej różnicy odległości
57. Dokładność pozycji
58. Zasadnicze systemy określające pozycje według różnic odległości
59. Ogólnie o systemie LORAN
60. Mapy LORAN. Tablice współrzędnych punktów linii pozycyjnej
61. Dokładność pomiarów
62. Informacje w spisie sygnałów radiowych
63. System DECCA
64. Mapa DECCA
65. Kolejne czynności przy wykreślaniu pozycji
66. Dokładność pozycji w systemie DECCA
67. Kontrola pozycji
68. Wypadki szczególne zastosowania systemu DECCA
69. Ustawienie wskazań dekometrów
70. Sposób GEE

ROZDZIAŁ XIX. PŁYWY
1. Zjawisko pływów i jego znaczenie w nawigacji
2. Zasadnicze określenia. Krzywa pływu
3. Fizyczne uzasadnienie powstania pływów. Siła wzbudzająca pływ
4. Siła wzbudzająca pływ księżycowy i pływ słoneczny
5. Wpływ obrotu Ziemi
6. Wpływ obrotu Księżyca dookoła Ziemi na pływy
7. Wpływ deklinacji Księżyca
8. Pływ słoneczny
9. Pływ wypadkowy. Pływ syzygijny
10. Opóźnienie syzygijne
11. Pływ kwadraturowy
12. Przyśpieszenie lub opóźnienie pływu. Nierówność faz
13. Zmienność siły wzbudzającej pływ
14. Zasadnicze rodzaje pływów
15. Zero mapy
16. Zera mapy stosowane przez poszczególne kraje
17. Poziomy, wysokości oraz inne definicje pływów
18. Krzywa pływów
19. Wpływ konfiguracji wybrzeża, dna morskiego i tarcia o dno
20. Wpływ warunków atmosferycznych
21. Sposoby obliczania wartości pływów
22. Metoda jednakowych wartości pływów
23. Metoda różnic pływów. Tablice pływów
24. Redukcja wskazań sondy
25. Przejście przez płytki tor wodny
26. Harmoniczny przebieg pływu. Zasadnicze określenia
27. Ruch harmoniczny złożony. Składowe harmoniczne. Pływ wypadkowy
28. Pływ zrównoważony
29. Składowe harmoniczne M2, Sg, KI, Oi
30. Stałe harmoniczne g, H, MQ-
31. Kąt dobowy. Współczynnik amplitudy
32. Prąd pływu
33. Znaczenie prądu pływu w nawigacji
34. Prąd pływu w wypadku postępującej fali pływu
35. Prąd pływu przy stojącej fali pływu
36. Prądy pływów półdobowe, dobowe i mieszane
37. Czynniki wpływające na prąd pływu
38. Wpływ warunków meteorologicznych
39. Zależność między prędkościami prądów
40. Informacje o prądach pływów
41. Zasada korzystania z informacji o prądach pływów

ROZDZIAŁ XX. ZASADY PROWADZENIA NAWIGACJI
1. Zasada ogólna prowadzenia nawigacji
2. Wybór drogi i obliczenie kursu
3. Kontrola kursu i drogi. Określanie pozycji
4. Kontrola przyrządów nawigacyjnych
5. Prowadzenie nawigacji na oznaczonych torach wodnych
6. Prowadzenie nawigacji w pobliżu wybrzeży
7. Ogólne zasady nawigacji na otwartym morzu
8. Żegluga przy złej widoczności
9. Prowadzenie dziennika okrętowego

ROZDZIAŁ XXI. OZNAKOWANIE NAWIGACYJNE
1. Niebezpieczeństwa nawigacyjne
2. Oznaczenie niebezpieczeństw. Tor wodny. Oś toru wodnego.
3. Prawa i lewa strona toru wodnego. Mielizna środkowa
4. Znaki nawigacyjne i ich zastosowanie
5. Podział znaków nawigacyjnych
6. Identyfikacja znaków nawigacyjnych w dzień
7. Kształt znaków nawigacyjnych
8. Kolor znaków nawigacyjnych
9. Znak szczytowy
10. Napisy
11. Światła znaków nawigacyjnych
12. Źródła światła, natężenie i barwa światła
13. Wysokość latarni. Wzniesienie światła
14. Zasięg optyczny światła. Zasięg geograficzny światła
15. Zasięg geograficzny światła dla różnego wzniesienia oczu obserwatora
16. Zmiana zasięgu optycznego zależnie od barwy światła

Strona Domowa > Książki & Czasopisma > Książki żeglarskie

Nowe tematy na forum:


Pomóż nam odbudować legendę

Chcesz utrwalić zdjęcia z rejsów? To łatwe:
Przekierowanie do serwisu nasz-album.pl